Home Të Bësh Biznes ne shqiperi KOSTOT E PRGJITHSHME

KOSTOT E PRGJITHSHME P FORR KUSHTETUESIN E një Kompanie

Sipas legjislacionit shqiptar të taksave, kur është i regjistruar në zyrën vendore të taksave, për kompaninë e re duhet të konsiderohet si vijon:

Taksa e fitimit: Taksa 0% e 15%
“Pastrimit”: 6,000 – 200,000 Lekë (ekuivalente me E 43 – 1438) {vjetore};
Taksa e nënshkrimit – 1.000 Lekë – 3,000 (ekuivalente me E 7.10 – 21) {vjetore};
Taksa e pasurisë – e ndryshueshme: Lekë / m2, e aplikuar për çdo pronë të pasurive të patundshme në pronësi të kompanisë së re {vjetore.

Ndërmarrja e re duhet të deklarojë personin (et) e punësuar ose gati të bëhet një në zyrën e punësimit; parashikohet një tarifë shërbimi prej 1.000 Lekë (ekuivalente me 7.10 Euro); si dhe regjistrimi në Dhomën e Tregtisë (tarifa vjetore: 20,000 Lekë ekuivalente me ose 143).
Kostot administrative dhe noteriale për krijimin e kompanisë së re në Regjistrin Tregtar janë afërsisht 17,000 – 20,000 lekë (ekuivalent me afërsisht 122 – 143 Euro).

Kostoja e punës dhe avantazhet e produktivitetit

Sipas legjislacionit shqiptar, paga minimale mujore bruto është 26,000 lekë, ekuivalent me afro 210 Euro. Paga mesatare mujore bruto në Shqipëri është afërsisht 260 Euro, pra shumë konkurruese në nivel global. Paga mesatare bruto ndryshon nga 315 € në muaj për punonjësit e shërbimit të klientit në pak më shumë se 415 € për punonjësit e regjistrimit të të dhënave dhe 500 € për llogaritarët. Paga mesatare bruto për menaxher është rreth 800 – 1.000 € në muaj. Ky është niveli i pagave në sektorin e shërbimeve, investitorët mund të bëjnë kursime të konsiderueshme në kostot e punës në krahasim me fushat e tjera të Evropës Lindore. Personeli në sektorin e shërbimeve shqiptare të biznesit prodhon me ritme të mira të produktivitetit të mirë dhe me kosto të ulët.

Për më tepër, sipas vendimeve të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë bazuar në Ligjin Nr. 7995, datë 20 nëntor 1995, “Për promovimin e punësimit”, të ndryshuar, një seri kontributesh ekonomike jepen nga Qeveria shqiptare në rekrutimi i punëtorëve.

Këto kontribute paguhen përmes programeve të ndryshme, të rregulluara me vendimet e lartpërmendura të Këshillit të Ministrave

PARTNERITETI PRIVAT PUBLIK (PPP) DHE KONCESIONET

Partneriteti Publik Privat (PPP) dhe Koncesionet përdoren zakonisht nga Qeveria shqiptare për të financuar projektet publike. Instrumentet kryesore ligjore të PPP-së janë: Qiradhënia, Emfiteoza, Prokurimi Publik, Përbërja – Sipërmarrja dhe Koncesioni.

PROKURIMI PUBLIK

Prokurimi Publik në Shqipëri është botuar gjithashtu në faqen e internetit (www.app.gov.al).
Nëse parashikohet, kompanitë në fjalë mund të krijojnë një ndërmarrje të përbashkët për të paraqitur ofertën e tyre.
Punimet dhe / ose shërbimet e nënkontraktuara nga fituesi ndaj palëve të treta nuk duhet të kalojnë 40% të vlerës së kontratës.
Agjencia e Prokurimit Publik kontrollon prokurimin publik dhe ka detyra të ndryshme specifike siç janë këshillimi i autoritetit kontraktues dhe tenderuesve në kornizën ligjore të prokurimit publik; menaxhimi i publikimit on-line të tenderëve; anulimin e vendimeve të autoriteteve kontraktuese kur ato shkelin ligjin; ndërmarrjen e iniciativave për të përmirësuar kornizën ligjore për prokurimin publik; etj.
Avokati i Popullit është një organ administrativ që heton, qoftë për iniciativat e veta, ose në bazë të kërkesave të palëve të tjera, në lidhje me parregullsitë në prokurimin publik dhe raporton konkluzionet e tij në Agjencinë e Prokurimit Publik dhe autoriteteve të tjera kompetente.
Kuadri ligjor i prokurimit publik parashikon një rishikim administrativ të vendimeve të marra nga autoriteti kontraktues dhe një procedurë hetimi të kryer nga Agjencia e Prokurimit Publik.
Për më tepër, palët e interesuara mund të paraqesin kërkesat e tyre në Gjykatën e Rrethit Tiranë.
Kompanitë që marrin pjesë në kontrata publike dhe që në fund të procesit ankohen për procedurat e tyre përkatëse, do të duhet të paguajnë një tarifë paraprakisht, në mënyrë që ankesa e tyre të shqyrtohet.
Tarifa e caktuar është 0.5% e shumës së tenderit. Në rast se ankesa e operatorit ekonomik konsiderohet e ligjshme dhe e bazuar, e gjithë shuma kthehet në të njëjtën; përndryshe, kontributi transferohet në Buxhetin e Shtetit. Numri i lartë i ankesave të pranuara në të kaluarën nga Komisioni i Prokurimit Publik dhe gjithashtu zgjatja e tepërt e proceseve të tenderit çuan në zbatimin e kësaj tarife.

KONCESIONET

Koncesionet parashikohen në sektorët vijues:

Transporti (autostradat dhe rrugët, strukturat inxhinierike, hekurudhat, kanalet, portet, aeroportet, urat dhe tunelet);
Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike dhe ngrohja;
Furnizimi me ujë duke përfshirë prodhimin, administrimin, pastrimin dhe shpërndarjen; trajtimi,
akumulimi dhe shpërndarja e ujit të zi, ujitjes, kullimit, pastrimit të kanaleve të ujit dhe digave;
Administrimi, grumbullimi, transportimi, përpunimi dhe asgjësimi i mbeturinave të ngurta;
telekomunikacionit;
Edukimi dhe sporti;
Sektori i shëndetësisë;
Infrastruktura në sektorin e burgjeve;
Projektet në lidhje me rikuperimin e tokës dhe pyjeve në zonat industriale, parqet dhe shërbimet e mirëmbajtjes së teknologjisë së informacionit;
Furnizimi me gaz natyror;
Marrëveshjet për menaxhimin dhe zbatimin e shërbimeve publike, të përfshira në sektorët e përmendur më lart.

Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, mund të autorizojë zbatimin e koncesioneve në sektorë të tjerë.

Palët e interesuara mund të paraqesin, edhe nëse nuk kërkohet, planet e koncesionit. Nëse këto projekte miratohen, një kredi bonus i atribohet palës që paraqiti projektin për punën përgatitore për realizimin e projekteve të padëshiruara. Ky bonus i jep ofertuesit më të mirë një avantazh ndaj konkurrentëve të tjerë gjatë zgjedhjes së koncesionarit për realizimin e projektit.

Kompanitë mund të krijojnë ndërmarrje të përbashkëta për të paraqitur ofertën për një projekt koncesioni.

Në çdo rast, automjeti për qëllime të veçanta (SPV) duhet të vendoset për zbatimin e projektit të koncesionit.

Transferimi i pronësisë së aksioneve dhe / ose aksioneve të SPV-ve të lartpërmendura është subjekt i aprovimit nga autoriteti kontraktues.

Në raste të veçanta, Këshilli i Ministrave mund të ofrojë lëshime me çmimin simbolik 1 Euro ose investitorëve vendas ose të huaj për rritjen e investimeve në sektorët e treguar ose në sektorë të tjerë me rëndësi parësore për zhvillimin e vendit, në bazë të objektivave strategjikë. Ministri i Ekonomisë i propozon Këshillit të Ministrave miratimin e tij listën e pasurive që do të jepen nën koncesion me çmimin simbolik prej 1 Euro.

Agjencia e Koncesionit ndihmon autoritetin kontraktues për të gjithë procedurën, nga identifikimi i çdo lëshimi deri në nënshkrimin e marrëveshjes.

Gjithashtu për lëshime, Avokati i Popullit mbron interesat e ofertuesit, shqyrton kërkesat dhe ankesat e ofertuesve, heton çdo shkelje të ligjeve dhe raporton rezultatet tek autoriteti kontraktues dhe Agjencia e Koncesionit.

Kuadri ligjor për prokurimin publik parashikon gjithashtu lëshime administrative të vendimeve të autoritetit kontraktues dhe një procedurë hetimi të kryer nga Agjencia e Koncesionit. Për më tepër, palët e interesuara mund të paraqesin gjithmonë kërkesat e tyre në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: