Home Rrotull

RROTULL ITALIAN NETWORK

MISIONI –

Rrjeti Italian është një kompani këshilluese, konsulence tatimore, punë, Menaxhim të HR, në Shqipëri.

Për më shumë se 15 vjet ajo ka ofruar një shërbim 360 shkallë për sipërmarrësit e huaj që duan të investojnë në Shqipëri.

Konsulencë në krijimin e kompanisë, në taksimin shqiptar dhe ndërkombëtar, për taksimin, ligjin e punës, listën e pagave.

Gjithashtu parashikon kërkimin, përzgjedhjen dhe aftësimin e personelit me divizionin e tij “PUNA N AL SHQIPRI”

Kërkoni pronën më të mirë për zyrën tuaj, biznesin tuaj ose qëndrimin tuaj në Shqipëri.

Në partneritet me Albania Investimenti, ai këshillon krijimin e Kompanive të Mirëbesimit dhe Mirëbesimit

Ajo u jep të gjitha këshillat e nevojshme sipërmarrësve italianë për të krijuar një biznes në Shqipëri ose për të krijuar partneritete me bizneset vendase.
Lehtëson fillimin e kompanisë, duke lejuar që ajo të funksionojë në vetëm 24 orë.

Shtë një urë lidhëse midis Ballkanit dhe Evropës, që ka zyra në Tiranë në Shqipëri dhe Bari në Itali.
Ofron të gjitha këshillat e nevojshme sipërmarrësit për të vlerësuar investimin e ardhshëm
dhe për ta bërë atë funksionale në një kohë shumë të shkurtër.

Qëllimi i Rrjetit Italian është të sigurojë mbështetjen më të mirë për kompaninë që ka vendosur të fillojë një rrugë ndërkombëtarizimi.

SHËRBIMET

Vlerësimi dhe ndërtimi i një plani strategjik bëhet përmes:

Vlerësimi i potencialit të ndërkombëtarizimit
Organizimi i hetimeve hulumtuese në tregun shqiptar dhe atë të Ballkanit Perëndimor
Analizë e synuar e tregut (nënsektori, produkti)
Identifikimi dhe zgjedhja e partnerëve / homologëve (importuesit, shpërndarësit, furnitorët dhe partnerët strategjikë)
Ndërtimi i rrjeteve të shitjeve të jashtme
Ndihmimi dhe blerja e aktiviteteve të zyrës
Ndërtimi i planeve të biznesit, studimeve të fizibilitetit dhe planeve industriale
Krijimi i mjeteve të shlyerjes (zyrat përfaqësuese, zyrat e projektit, zyrat e degëve dhe degët në pronësi)
Operacione të jashtëzakonshme siç janë ndërmarrjet e përbashkëta, blerjet dhe bashkimet
Mbështetje operative në të gjitha fazat e zgjidhjes
Ndihmë juridike
Ndihma administrative, fiskale dhe tatimore
Ndihma doganore
Kërkoni për burimet e financimit
Vendosja e ligjit shqiptar për kompanitë
Këshillat e kontratës dhe taksave
Dominimi i kompanive në zyrat tona dhe mbajtja e librave të detyrueshëm shoqëror
Përfaqësimi ligjor i kompanisë, këshilla dhe ndihmë për ligjin e punës, ligjin tregtar dhe ligjin e pasurive të paluajtshme
Hulumtimi, përzgjedhja dhe trainimi i personelit
Ekzekutimi i kujdesit të duhur; bashkimet dhe blerjet
Përkthime dhe legalizime të betuara
Leja e qëndrimit dhe marrëdhëniet me PA
Kontabiliteti i përgjithshëm dhe industrial
Kthimi periodik i TVSH-së dhe ekzekutimi i praktikave dhe detyrimeve tatimore të të gjitha kompanive
Konsulencë tatimore për rregullimin e taksave, regjistrimin në zyrat financiare dhe menaxhimin e marrëdhënieve me autoritetet e kontrollit dhe kontrollit tatimor
Përgatitja e pasqyrave vjetore dhe infra-vjetore financiare
Përgatitja e raporteve periodike dhe kontrolli i menaxhimit
Analiza e buxhetit
Inteligjenca financiare

Për më tepër, falë marrëveshjeve dhe partneriteteve ndërkombëtare, ai është në gjendje të ofrojë shërbime në aktivitetet e mëposhtme:
a) Sektori i mirëbesimit
b) Organizimi i besimit
c) Zyra e familjes
d) Departamenti i Rishikimit dhe i Organizatës.